Pécs – Megyer városrész központi területének és kapcsolódó közterületeinek rendezése

Megyerváros – mint Dél-Pécs városrész központja – főterének a mai igényeknek megfelelő átalakítása; mely során a tervező tekintettel van a lakótelep egységes arculatára, történelmi és városfejlődésben játszott szerepére, jelentőségére

A helyszín adottságai

A Pécs – Megyer városrész az 1970-es évek közepétől a 1980-as évekig épülő lakótelep, mely jelenleg 50 ezer ember számára biztosít otthont. A városrész mértani központja az Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ épületegyüttese. Itt találkoznak a városrész fő gyalogos útvonalai, melyek összegyűjtik a lakótelep gyalogosforgalmát és ezek mentén koncentráltan helyezkednek el a lakótelepet ellátó szolgáltató létesítmények. Ezek a tengelyek, délre a Csontváry utca a Napliget irányába, keletre az Esztergályos János utca a FEMA Áruház irányába és északra a Diána téri piac felé.

Megyer városrész látványterve a Garten Stúdió Kft. II. díjas pályaművéből

Megyer városrész látványterve a Garten Stúdió Kft. II. díjas pályaművéből

A tervezési terület Megyer városrész központja, mely a történelmi városmagtól déli irányban elhelyezkedő lakótelep magja. A városrész-központ a Csontváry utca, illetve a környezetében elhelyezkedő lakóépületek által körülölelt közterületek. A terület városrészközponti szerepkörét erősíti a Nevelési Központ, mint oktatási intézmény, valamint a városrészt kiszolgáló egyéb intézményi és kereskedelmi funkciók. A terület épületeinek állapota a város más területeihez viszonyítva átlagosnak mondható, közterületei erősen lelakottak. Az utcabútorok jelentős része felújításra szorul, egyes elemei jelenlegi állapotukban kifejezetten veszélyesek. Zöldfelületein értékes, megnőtt növényállomány található, mely a gondozás hiánya miatt elvadult, helyenként túlburjánzott. A felhagyott buszpályaudvar területe alulhasznosított, néhány gépjármű-tulajdonos állandó parkolásra használja. A tervezési terület határát alkotó épületekben virágzó és sokszínű kiskereskedelmi egységek találhatóak. A lehatárolt, de a tervezési területet körülölelő, tágabban is értelmezett terület legfőbb értéke a jelentős nagyságú zöldfelület. A nehéz megközelítés és az alvóváros jelleg miatt Kertváros nem bír különösebb vonzerővel, nem rendelkezik olyan hívogató funkciókkal, vagy karakterrel, amely ide vonzaná akár a város többi részén élő lakosságot, akár a turistákat. De még saját lakói számára sem tartogat a hétköznapi általános funkciókon kívül egyéb olyan tevékenységre alkalmas létesítményeket, amely a városrészt pezsgő élettel töltené meg.
A tervezési terület gyalogosforgalmára két fő irány jellemző, egy észak-déli és egy kelet-nyugati. Északi irányba a Maléter Pál úti buszmegálló és Kertváros északi részének lakóépületei, illetve a Diana téri piac jelentik a gyalogos közlekedés célirányát. A piac és környezete a városrész egyetlen jelentős élelmiszerpiaca, körülötte kisboltok, orvosi rendelő és gyógyszertár találhatóak. Déli irányba a Nagy Imre úti buszmegálló és Kertváros déli részének lakóépületei, illetve a tervezési terület e részén kialakult szolgáltató egységek (SPAR, kisvendéglők, zöldséges) indukálják a gyalogosforgalmat.
Kertvárosban, a városrész megépültével jórészt egy időben jelentős növénytelepítés is történt a lakóépületek, parkolók és utak mentén. Az állomány nagy része meg is maradt, ennek köszönhetően a fák mára kiterjedt lombkoronával rendelkeznek, és többnyire összenőtt növénycsoportokat alkotnak. Ez a nagy mennyiségű növényzet egyrészt kellemes klímát biztosít a lakások és intézmények számára, és jelentős kondicionáló felületet ad a déli városrésznek, másrészt viszont járhatatlanná tesz gyalogutakat, ránő az épületek homlokzatára, a cserjeállomány rendezetlen, átláthatatlan zugokat képez a parkokban és a házak között.

Tervezési program

A tervezőtől elvárjuk a kialakult tér-rendszer struktúrájának, karakterének megőrzését, ugyanakkor a mai városrészközponti szerephez jobban illő, a mai igényeket is kielégítő, „élhetőbb” reprezentatív közterület kialakítását. Gondoskodni kell arról, hogy a Csontváry utca – a volt buszpályaudvar kitelepítésével megnyert jelentős közterület – ellássa a kialakult igényeknek megfelelő parkolási feladatokat, valamit a zöldfelületi rendszer elemét képező reprezentatív közterületként fogalmazódjon meg.
Fontos, hogy a tervezési területen a közösségi funkciót kiszolgáló, és azt erősítő, színvonalas berendezések is helyet kapjanak (padok, asztalok, információs pont, illemhely, irányjelző táblák stb.). A kiíró elvárja a lehatárolt tervezési területen túlnyúló ún. „sétáló-tengely” lehetőségének vizsgálatát, amely tengely a Maléter Pál utat keresztező (a Diana téri piacot célként megjelölő), illetve a déli irányba mutató Szabó Ervin téren áthaladó (nagyobb rekreációs területként kijelölt Napligethez vezető) nyomvonal kialakítását eredményezi. Ezekhez a gyalogos közlekedési vonalakhoz kell illeszteni a tervezési területen a sétálóutak tervezését.
Környezetalakítási javaslatokon túl a Kiíró ötlet szinten javaslatokat vár a Csontváry utca keleti oldalán lévő épületeknek további hasznosítására, alakítására, a környezetükkel való kapcsolat rendezésére, fejlesztésére. Ha a pályázó indokoltnak tartja, javaslatot adhat új épületeket elhelyezésére, kialakíthat új építési helyeket, létrehozhat új térfalakat a funkció meghatározásával. Az épületek szükségességét a műleírásban indokolni kell. A környezetalakításnak megoldást kell adni a gépjármű-, kerékpár- és gyalogosforgalom felületeinek rendezésére, a megfelelő szétválasztására, és az egyes felületek biztonságának megteremtésére. Meg kell tartani, illetve javítani kell a Nevelési Központ és a Csontváry utca keleti oldalán lévő üzletek, szolgáltató egységek gépjárművel való megközelítését, illetve az üzemeltetés feltételeit (behajtás, áruszállítás stb.). A Nevelési Központ előtti területen - mely a szabályozási tervben másodrendű közlekedési területként van feltüntetve – biztosítani kell az intézmény járművel való megközelíthetőségét.
A térrendszerben elhelyezkedő egy-egy nagyobb teresedés legyen a közösségi élet mindennapos színtere, de biztosítson intimebb „találkozóhelyeket” is. A tervezési területen belül ki kell alakítani egy olyan közösségi színteret, mely alkalmas lehet kisebb szabadtéri rendezvények, programok, kulturális, közösségi események megtartására.
Tegyen javaslatot a meglévő, illetve új képzőművészeti alkotások helyigényének biztosítására. Fontos tervezési elem a meglévő szökőkút környezetének megújítása. A tervezési terület teljes területén javaslatot lehet adni olyan fejlesztésekre, amelyek a magántőke bevonásával ösztönözhetik a kulturális és művészeti tevékenységeket.
A tervezők tegyenek javaslatot a köztereken történő ideiglenes árusítás engedélyezésével, vagy tiltásával kapcsolatban. Amennyiben ennek a funkciónak a létét szükségesnek, és megtartandónak találják, megoldása megtervezendő.
A Nevelési Központ belső udvarára, az agórára elsősorban olyan javaslatokat várunk, melyek a terület térbeli és/vagy időbeli leválasztását lehetővé teszi, korlátozott közhasználatát hangsúlyozza. Biztosítson elsőbbséget a gyalogos-kerékpáros forgalomnak a tervezési területen belül, figyelembe véve a városrész szerkezetét, a települési szövetben betöltött szerepét. A pályázók tegyenek javaslatot arra, hogy a lakosság, az iskolák, a vállalkozások aktív módon hogyan vonhatóak be a tervezett célok megvalósításába.

Madártávlati kép: belső udvar és közpark (Lépték-Terv Kft.)

Madártávlati kép: belső udvar és közpark (Lépték-Terv Kft.)

Az általános szempontokról, a tervpályázat és a bírálat tanulságairól

A megadott határidőig összesen 6 db pályamű érkezett be a lebonyolító székhelyére. A bírálóbizottság azokat a terveket tartotta jónak, amelyek:
• Az iskolák melletti – jelenleg leromlott állapotú – kertrészletek magas szakmai színvonalú térés formarendszerének megőrzését javasolták.
Ugyancsak fontos szempont a fejlesztések során a meglévő fás növényzet értékes elemeinek megtartása.
• A Csontváry téren az egykori buszvégállomás területén a gépkocsiparkolás szükséges mértékű biztosítása mellett minél nagyobb felületű, „a zöldfelületi rendszer elemét képező közkert” kialakítását javasolták.
• Az adott helyhez illő, megvalósítható javaslatokat adtak színvonalas berendezési tárgyak, információs rendszer és képzőművészeti alkotások elhelyezésére.
• A közterületek használhatóságának javítására a településszerkezethez és a területen lévő épületek funkcióihoz illő koncepciót dolgoztak ki.
• Megvalósítható javaslatokat adtak a burkolatok minőségi javítására.
• Az 1:500-as méretarányú tervlapon ábrázolva jó javaslatokat adtak a „zöldfelületek rendbetételére és funkcióinak szükséges mértékű újrafogalmazására”.
• A műleírásban részletes javaslatokat dolgoztak ki a környezetrendezésre, abban a tervlapokat magyarázó, illetve kiegészítő anyagot adtak.
• Kiemelten kezelték a „szökőkút környezetének” rendezését.

Közterületrendezési javaslat a Lépték-Terv Tájépítész Iroda győztes pályaművéből

Közterületrendezési javaslat a Lépték-Terv Tájépítész Iroda győztes pályaművéből

Végeredmény

Díjazásban részesült pályaművek:

1. díj:

4. sz. pályamű
Lépték-Terv Tájépítész Iroda
Szakács Barnabás, Boda Ilona, Dömötör Tamás, Hlatky Katalin, Vonnák Kata, Tóth Réka, Esztergomi Judit Réka, Jáger Tünde, Szabó Franciska, Tóth Eszter

2. díj:

3. sz. pályamű
Garten Stúdió Kft.
Steffler István, Remeczki Zita, Helfrich Franciska, Bokker István, Stéhli Zoltán

3. díj:

2. sz. pályamű
Pomsár És Társai Építész Iroda Kft.
Falk Judit, Tapolczai Tiborné, Drobni Mária, Wettstein Miklós, Hambek Zoltán, Pomsár András, Szentirmai Donát, Zikkert Zoltán

Megvételben részesült pályamű:

6. sz. pályamű
Kadarte Bt.
Miklós Balázs, Kádár Bálint, Szemerey Samu

1. sz. pályamű
Tervtanács Kft.
Boa Árpád, Lakatos Veronika, Nagy Mónika

5. sz. pályamű
Új Irány Kkt.
Lukács Katalin, Kovács Árpád, Tihanyi Dominika, Csaba Tímea

A megvétel összege: bruttó 500.000 Ft

Megyer városrész terve a Garten Stúdió Kft. II. díjas pályaművéből

Megyer városrész terve a Garten Stúdió Kft. II. díjas pályaművéből

/A cikk teljes terjedelmében, gazdag képanyaggal, a pályaművek műleírásaival és bírálataival lapunk 16. számában olvasható./

Tags: , , , ,

Comments are closed.